ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН MAXIFOODS.BG Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия от MAXIFOODS.BG, както и че сте прочели и сте съгласни и с правилата и условията посочени в секциите “Поръчка и доставка“и “Гаранция и Рекламации” при подаване на поръчка. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “Ню фууд енд дринкс” ООД (наричан по-долу MAXIFOODS.BG или ТЪРГОВЕЦ) от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия (наричано по-долу за краткост Потребител или Клиент) на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн monetnik.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт или Страница), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “Ню фууд енд дринкс” ООД (наричани за краткост Услуги). Тези общи условия обвързват всички потребители, които използват сайта MAXIFOODS.BG С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на monetnik.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. “Ню фууд енд дринкс” ООД, ЕИК BG204002196 е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Капитан Райчо“ №45 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина MAXIFOODS.BG. Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на MAXIFOODS.BG (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка и осъществяване на договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на MAXIFOODS.BG, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. Потребител/клиент може да бъде всяко пълнолетно лице, навършило 18-годишна възраст. Продуктите, които се намират на интернет страницата на MAXIFOODS.BG не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца. След кликане на бутона “Поръчай” потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в “Кооличката”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката на посочения имейл или чрез телефон и с получаването на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката, Потребителят влиза в договорни отношения с “Ню фууд енд дринкс” ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта; ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случаите посочени в секцията “Доставка и Плащане”, както и по собствена преценка поради други обстоятелства непосочени в Общи условия. При липса на складова наличност от заявената стока или по други причини, в следствие на които поръчката не може да бъде изпълнена, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента имейл адрес или на посочения телефонен номер, в рамките на сроковете посочени в секцията “Доставка и Плащане”. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове. ДОСТАВКА Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. III.  Цените, посочени на сайта не/включват опаковане и транспортиране до Клиента. Допълнителни условия и информация за цените и плащането са посочени в секцията ” Поръчка и Доставка”. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина MAXIFOODS.BG Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата maxifoods.bg Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите: * да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; * да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; * да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.; * да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от MAXIFOODS.BG услуги; * да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; * да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; * да не извършва злоумишлени действия; * да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез MAXIFOODS.BG в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката; 14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на MAXIFOODS.BG. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез maxifoods.bg. 17а. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока както посочено в секцията „Поръчка и Доставка”. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката. 19 ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния имейл адрес: maxi@maxifoods.bg. ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите Кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. VII. ПАРТНЬОРИ И ПАРТЬОРСКИ ПРОДУКТИ На страницата на MAXIFOODS.BG могат да бъдат предлагани и партньорски продукти, стоки и услуги, предлагани и доставяни директно от партьорски фирми/дружества. На страницата на всеки партньорски продукт, стока или услуга, предлагани от друго дружество – ще бъде ясно обозначено името на дружеството предлагащо своите продукти, стоки или услуги чрез страницата на MAXIFOODS.BG. Изложените текст и снимки свързани с тези продукти, в някои случаи биват предоставени директно от партньора и maxifoods.bg не носи отговорност за съдържанието и собствеността върху тях. Доставката и продажбата на партньорските продукти, стоки и услуги биват извършвани директно от посочения партньор. VIII. ЛИЧНИ ДАННИ Политика за поверителност на лични данни ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 23а. Купувачът се съгласява и разрешава на MAXIFOODS.BG да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, когато това е необходимо за обработката на поръчките и изпращането/доставянето на заявените/поръчаните продукти от клиента. Такива дружества са: Партньори на maxifoods.bg, предлагащи стоки и услуги на страницата на maxifoods.bg, доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги или други услуги, предоставяни от дружества, с които monetnik.bg може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него или от партньорите му стоки и Услуги. 23б. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите посочени в настоящите Общи Условия или когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона. ОТКАЗ ОТ СТОКАТА 24. Потребителят има право, съгласно чл. 50, ал.2 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от 14 дни считано от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай MAXIFOODS.BG ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката. 25. Потребителят е длъжен да съхранява получените от MAXIFOODS.BG стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия. При връщане на закупена стока по желание на клиента с куриер, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи за куриер са за сметка на клиента и не се възстановяват. Защитата на личните данни е от голямо значение за фирма “Ню фууд енд дринкс” ООД именно затова искаме процесът на обработка на личните Ви данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Това е причината да имаме изградена политика, която определя как да бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни по най-безопасния начин. Кой носи отговорност за предоставени от Вас данни? “Ню фууд енд дринкс” ООД –  е Администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия Закон за защита на личните данни. Защо използваме Вашите лични данни? Ще използваме Вашите лични данни единствено, за да управляваме Вашите поръчки, запитвания, да обработваме жалби и гаранционни въпроси относно продуктите, както и всякакви въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, по телефон или чрез социалните мрежи, в които присъстваме – Facebook , Instagram. Mожем да осъществим контакт с вас и при възникване на проблем, относно Ваша поръчка от нашия сайт. Ако не сте отказали да получавате актуална информация и специални предложения чрез директен маркетинг, ние ще използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме актуалните ни намаления и промоции, нови колекции, както и информационни проучвания свързани с удовлетвореността от обслужване, покани по електронна поща, текстови съобщения, телефонни обаждания и обикновена поща. Какви лични данни обработваме? Ще обработваме следните данни, които ни предоставяте при осъществяване на контакт и направена поръчка от нас: Обща информация за контакт – име, адрес, имейл и телефонен номер Информация за плащанията и история на плащанията от направените поръчки – по банков път или чрез наложен платеж Кредитна информация: – Информация за поръчки – Номер на Лоялна карта за корпоративни клиенти (Продажби на едро) – Всяка кореспонденция по даден въпрос – имейл, телефон Кой има достъп до Вашите лични данни? Данните, които се препращат на трети страни се използват само за предоставяне на горепосочените услуги. За какъв период от време съхраняваме Вашите данни? Ще съхраняваме Вашите данни докато сте наш активен клиент или не оттеглите своето изрично съгласие. Какви са Вашите права? Достъп до личните Ви данни; Корекция на личните Ви данни (ако данните са неточно попълнени); Изтриване на личните Ви данни (право „да бъда забравен“); Ограничаване на обработването на личните Ви данни; Преносимост на личните Ви данни между отделните администратори; Отказ за обработване на личните Ви данни; Жалба до надзорен орган; Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас като субект на данните или по подобен начин Ви засяга в значителна степен; Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви на субект на данни са били нарушени. Как можете да приложите Вашите права? Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, във връзка с горепосочените права можете да се свържете с нас на monetnik@monetnik.bg Актуализиране на Политиката ни за поверителност: Възможно е да се прави периодична актуализация на нашата Политика за поверителност. Актуалната информация е винаги достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права. При изпращане на поръчка или запитване от формата за контакти се счита, че Вие попълвате следната декларация:  Декларация за съгласие за обработка на лични данни от търговец , куриер и производител/доставчик. Аз давам съгласието си личните ми данни, да бъдат събирани и обработвани от “Ню фууд енд дринкс” ООД във връзка с моя онлайн поръчка или запитване, да бъдат предоставяни на дружества, партньори на „maxifoods.bg, които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик, с цел обработка и изпълнение на поръчката и/или запитването. Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни. ИЗМЕНЕНИЯ Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от ТЪРГОВЕЦА , като същият не се задължава изрично да информира потребителя/клиента. Потребителят/клиента е длъжен да се запознава с актуалните условия на ТЪРГОВЕЦА при всяка поръчка или използване на Сайта. В случай, че Потребителя не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя. ТЕРМИНОЛОГИЯ Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата MAXIFOODS.BG на своя компютър. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя. Интернет магазина MAXIFOODS.BG е собственост на ТЪРГОВЕЦА. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство. Поръчка и доставка Стандартният срок за доставка до населено място на територията на България е описано в раздела „доставка и поръчка“. Клиентът поема отговорност за продуктите, които поръчва от MAXIFOODS.BG, в зависимост от правилата и нормативната уредба на местното законодателство. В случай на предоставяне на некоректни данни при гененриране на поръчка от MAXIFOODS.BG запазва своето право да върне продукта, от където е изпратен. В случай на забавяне на доставката повече от 30 работни дни,“Ню фууд енд дринкс” ООД запазва правото си да се свърже с клиента по имейл или телефон, за уточнение на възникналите причини, поради които продуктът не е доставен до адрес и да предприеме необходимите действия на база своята вътрешна фирмена политика. Начини за плащане Заплащане на стоките се извършва на място след приемане на поръчката в брой! За допълнителни въпроси: 0895 648 449